CCSS 3A: L’espai físic

Comencem amb la identificació dels principals elements de localització geogràfica: punts cardinals, latitud, longitud i coordenades geogràfiques.


http://contenidos.educarex.es


 Analitzem també la distribució sobre el mapa dels continents i oceans.

http://3.bp.blogspot.com

Estudiem les unitats de relleu amb la següent fitxa de treball.

 • Plana: àrea amb un relleu relativament pla.
 • Altiplà: superfície relativament plana elevada sobre el terreny que l’envolta.
 • Vall: depressió allargada de la superfície terrestre recorreguda, en general, per un corrent fluvial.
 • Muntanya: elevació natural, acusada i abrupta del terreny.
 • Ria: penetració del mar al curs d’un riu.
 • Istme: llengua de terra que uneix a través de la mar dues zones de terra més grans, com poden ser continents, una península amb un continent o dues parts d’una illa.
 • Golf: part de l’oceà o mar, de gran extensió, tancat per puntes o caps de terra.
 • Cap: massa de terra que es projecta cap a l’interior del mar.
 • Península: extensió de terra voltada d’aigua per tot arreu excepte per una part, que rep el nom d’istme.
 • Illa: territori terrestre envoltat d’aigua, sigui de mar, de riu o de llacs.
 • Arxipèlag: conjunt d’illes.
 • Plataforma continental: és la superfície terrestre coberta per mars relativament poc profunds i per golfs i badies, en contacte amb el continent.
 • Talús continental: gran esglaó que uneix la plataforma continental amb una plana abissal.
 • Plana abissal: zones del fons oceànic completament planes o amb un pendent molt suau.
 • Fossa marina: depressió submarina, llarga, estreta i molt profunda, limitada per marges abruptes.
 • Dorsal oceànica: grans serralades submergides que arriben a superar els 3.000 metres d’altitud.
Relleu món

Relleu Europa

Països Europa

Capitals Europa

Rius Europa

Relleu Catalunya

Rius Catalunya

Comarques Catalunya

Comunitats autònomes Espanya

Províncies d’Espanya

Relleu Espanya

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html