PROJECTE EDUCATIU

APRENENTATGE COM A PROCÉS

PEC_Viladomat

El coneixement es crea posant en relació tot allò que la persona ja sap amb allò que descobreix. L’aprenentatge és un intercanvi constant entre coneixements previs i nous, entre professorat i alumnat, entre l’alumnat, en la relació amb l’entorn… Per això cal centrar-se en projectes que exigeixen investigació, plantejament de problemes, gestió de recursos i immersió en situacions reals en contacte amb persones, docents i altres professionals, que acompanyin l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge i que l’ajudin a ser-ne conscient.

features_sidebar

Treballar per competències, a més de crear situacions d’aprenentatge i avaluació, vol dir crear un context on es produeixin les relacions entre l’alumnat i entre l’alumnat i el professorat que permetin establir estratègies idònies d’aprenentatge que estimulin les capacitats de l’alumnat per aprendre de manera autònoma, responsable i creativa. D’acord amb això, cal situar la major part del currículum en una perspectiva transdisciplinar.

Situacions d’Aprenentatge.

Organitzarem el curs a partir de situacions d’aprenentatge, eixos temàtics motivadors que permetin abordar les competències bàsiques des de diferents àrees de coneixement. L’objectiu és aconseguir que el resultat final apropi l’alumnat a la consecució d’uns objectius i l’assoliment d’unes competències a què difícilment pot aspirar cada matèria per separat.
home_girlEs treballaran a través de tres àmbits que s’interrelacionen:

  • Stem ( Experimentals, Tecnologia, Física i Química i Matemàtiques)
  • Lingüístic(Llengües catalana, castellana, anglesa i alemanya)
  • Social, Artístic i d’Expressió (Socials, Educació Física, Música, Visual i Plàstica)

Tutoria

  • Grupal (2 hores) setmanals (dilluns a les 8 del matí i divendres a les 13,40). És l’espai on es fan assemblees, es tracten els conflictes del gran grup, es debat sobre temes que preocupen i/o interessen…
  • Individual Cada professor/a té deu, dotze nois o noies per als quals esdevé referent