PRINCIPIS PEDAGÒGICS I METODOLÒGICS

treball_grupAprenentatge cooperatiu

La societat actual necessita ciutadans que siguin capaços de treballar, en els aspectes laboral i social, en equip. Cada cop més cal desenvolupar l’autonomia personal, la capacitat per enfrontar-se a nous reptes, molt diversificats, alguns dels quals no som capaços d’imaginar a hores d’ara. Cal, per tant, potenciar el treball en grups heterogenis on l’alumnat treballa plegat i tothom es fa responsable del propi aprenentatge i del dels companys i companyes.

Aprenentatge amb tecnologia

tecno2Paral·lelament a l’increment de l’accés a la informació, ha augmentat la seva velocitat de circulació. Cal proporcionar criteris per validar els canals i les fonts d’informació, que l’alumnat aprengui a valorar i a seleccionar la informació abans de processar-la. És bàsica la utilització sistemàtica de les tecnologies de la informació, la comunicació i el món audiovisual, no només com a suport didàctic sinó com una forma bàsica d’aprendre i de desenvolupar capacitats.

Avaluació formativa

El fet de situar l’alumnat com a protagonista del seu procés d’aprenentatge comporta que ell sigui el responsable principal d’identificar els seus encerts i les seves dificultats. A partir d’aquesta diagnosi, ha ser capaç de buscar com avançar. L’avaluació ha de posar èmfasi en la capacitat de l’alumnat per entendre, processar i elaborar informació complexa, per tenir pensament interconnectat i crític, i per prendre decisions raonades.

En l’avaluació hi intervindran diferents actors:

  • L’alumnat. L’autoavaluació i la coavaluació impliquen un procés de reflexió sobre la pròpia feina i sobre la dels altres, demanen una anàlisi i la correcció dels errors o la solució de les imperfeccions apropant-se, així, a la definició d’estratègies per part de la persona o del grup de treball.
  • El professorat pren decisions, estructura i guia l’aprenentatge de l’alumne. Alhora, l’ajuda a autoregular el seu treball i el del grup. També estimula la incorporació de resultats no previstos fruit d’aquesta dinàmica i de la interacció amb altres persones i situacions. Com a màxim observador i facilitador del procés té un paper crucial en l’avaluació.

features_avalEls instruments d’avaluació han de ser múltiples i diversificats: diaris de classe, esquemes, mapes conceptuals, observacions directes, exposicions orals, debats, carpetes d’aprenentatge, rúbriques, exàmens, produccions, etc.

Posem un èmfasi especial en les carpetes d’aprenentatge, una tria personal d’allò que ha treballat l’alumnat que li permet explicar al professorat, a la resta de companys i a ell mateix què està aprenent i com.