Consell escolar

El Consell Escolar (CEC) és el màxim òrgan de participació en el govern del centre, on són representats tots els sectors de la comunitat educativa. Entre les seves funcions, trobem les següents:

  • Aprovar el projecte educatiu del centre.
  • Aprovar la programació general anual (Pla Anual) i avaluar-ne el seu desenvolupament.
  • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del centre (NOFC) i les seves modificacions i/o actualitzacions.
  • Aprovar el pressupost anual del centre i el rendiment de comptes.
  • Participar en el procediment de selecció i proposa de cessament del director o directora del centre.
  • Aprovar els criteris generals de la programació d’activitats escolars complementàries i extraescolars.
  • Participar en l’anàlisi i l’avaluació del funcionament general del centre.
  • Altres

La seva composició al nostre Institut és la següent:

La Directora Maria Josep Vercher Alberola
La Cap d’Estudis María del Carmen Domingo Cerveró
El Secretari Jesús Muñoz Muñoz
8 representants del Professorat Carme Miquel López

Consuelo Correal Ahumada

Juan Carlos Moreno Agea

Júlia Andrés Gallego

Manoli Martínez Muñoz

Rosa Durán Fonta

Sara Gueimunde Parada

Virtudes González Ramírez

4 representants de les famílies Maria Isabel Contreras González

Juani Ruiz Rodríguez

Pedro Monteiro Pereiro

Rosa María Garrido Salinas

1 representant de l’AFA  Yolanda González Cartañà
4 representants de l’alumnat Muhammad Aseef Ahmed Javaid

Álex González Montero

Marc López Fernández

Ana Sánchez Terrón

1 representant del PAS María del Carmen Osuna Montes
1 representant de l’Ajuntament María José Pérez
Total: 2 membres

Habitualment, hi ha cinc reunions anuals del CEC: una a l’inici del curs escolar (mes d’octubre), i una altra al final (mes de juny), i una més a cada trimestre del curs.