Missió, Visió i Valors

L’Institut Giola és un centre públic d’educació secundària obligatòria, situat al municipi de Llinars del Vallès.
Com a escola pública catalana, la llengua vehicular del centre és el català, ens regim pels principis del sistema educatiu català (equitat, excel·lència i coresponsabilitat) i ens organitzem per garantir els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i professionalitat dels docents, d’avaluació i retiment de comptes i d’implicació de les famílies i participació de la comunitat escolar.
Com a centre que treballa des dels principis de gestió en qualitat, potenciem la millora continua com a tret d’identitat del centre amb metodologies de gestió basades en processos i avalades per normes internacionals de qualitat.

Missió

L’Institut Giola pretén la formació integral de la persona en col·laboració amb les famílies i  els agents socials.
·       En relació amb l’alumnat: Volem formar integralment la persona, tant pel que fa a l’aspecte instructiu d’adquisició de coneixements, com en el formatiu de desenvolupament i orientació personal, acadèmica i professional per a què els nostres alumnes siguin ciutadans que puguin viure, conèixer i integrar-se al món, amb els valors de creixement personal, convivència i sostenibilitat.
·       En relació amb la família: Volem assegurar la seva participació i recolzament en la formació i en el procés educatiu dels seus fills, facilitant espais de trobada i respectant els acords signats a la carta de compromís.
·       En relació a l’entorn: Volem formar persones responsables i competents d’acord amb les necessitats del nostre entorn i de la societat per a què contribueixin al progrés i al desenvolupament socials.
·       En relació amb l’equip humà de l’institut: Volem crear un entorn de treball agradable, participatiu i motivador que promogui la implicació de tothom en els projectes i el funcionament del centre, afavorint els processos de reflexió, d’actualització i millora  contínua  necessaris per tal d’obtenir resultats cada dia més satisfactoris.
·       En relació amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Volem aplicar, adaptar i desenvolupar el disseny curricular establert i transmetre les necessitats detectades en la comunitat educativa per afavorir polítiques educatives  adequades a  l’entorn i la societat.

Visió

Volem ser un centre de prestigi i referència al nostre entorn formant i educant  els nostres alumnes perquè esdevinguin nois i noies competents i autònoms, solidaris i compromesos, lliures i crítics. Per aconseguir-ho volem construir un centre on s’afavoreix el diàleg fent un treball significatiu en valors i implicar les famílies perquè participin activament del procés educatiu.
Volem consolidar l’oferta formativa i augmentar-la, d’acord amb les necessitats de l’entorn i aplicar estratègies d’innovació i transferència de coneixement, enriquidores per a l’alumnat, amb altres centres i amb les empreses i entitats de l’entorn.
Volem ser un centre obert a la participació de la comunitat escolar, assegurant la implicació i fomentant el sentiment de pertinença que ens faci créixer.

Valors

Els valors que conformen la nostra cultura de centre, motor de la missió que ens identifica i garant de la visió que ens inspira són el creixement personal, la convivència i la sostenibilitat.
Volem acompanyar el creixement personal dels nostres alumnes educant-los en els valors de l’esforç, la superació i la perseverança. Volem donar-los eines perquè participin activament del seu procés de millora i estratègies per desenvolupar el seu esperit crític i creatiu.
Volem assegurar un entorn de convivència basat en el respecte a la diversitat, fomentant la llibertat d’expressió, la coeducació i l’equitat i educar en el respecte a les normes i els acords.
Volem fomentar la implicació i la responsabilitat dels nostres alumnes amb l’entorn i el medi ambient des dels principis del respecte i de la sostenibilitat.