Modificació i/o anul·lació de matrícula

L’alumne de Formació Professional, o qui en tingui la pàtria potestat si és menor, pot sol·licitar, per qualsevol de les causes que s’indiquen a continuació, la renúncia total o parcial a la matrícula de determinats mòduls del cicle formatiu, per escrit i per una sola vegada, al director del centre.
Són causes suficients, si es justifiquen documentalment, per acceptar la renúncia total o parcial a la matrícula aquelles que generen una absència prolongada de classe, com ara:

• Malaltia o accident de l’alumne o de familiars,

• Atenció a familiars,

• Maternitat o paternitat,

• Canvi de condicions en el treball o incorporació a un lloc de treball,

• Altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari.

En els supòsits d’acceptació de la renúncia a la matrícula, l’alumne afectat:

• Conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent (centres públics i centres privats sostinguts amb fons públics),

• No perd la qualificació obtinguda en els crèdits superats,

• No se li computen les convocatòries dels crèdits no qualificats,

• En el cas d’haver-se iniciat, sense completar-la en anul·lar la matrícula, la formació en centres de treball (FCT), es computen les hores de formació en centres de treball efectivament realitzades.