NOFC

En l’educació es transmeten i exerciten els valors que fan possible la vida en societat, s’adquireixen els hàbits de convivència democràtica i de respecte mutu, es prepara per a la participació responsable en les diverses activitats i instàncies socials i s’avança en la lluita contra la discriminació i la desigualtat.

El professorat del centre hem assumit el repte que significa educar i, per tal d’assegurar l’eficàcia d’aquesta tasca i una correcta relació entre totes les persones que hi participen, veiem necessari establir un marc normatiu de relació.

En el centre existeix un procediment de queixes i suggeriments a disposició de la comunitat educativa.

El document (Document obsolet. En procés de revisió) on consta l’organigrama del centre i on es regulen tots i cadascun dels càrrecs i funcions actius en el marc del nostre institut a més de les seves interrelacions operatives és en l’estructura organitzativa del centre.

Aquest reglament s’emmarca en allò que estableix la Normativa vigent: LOE (2006), Decret d’associacions de pares i d’alumnes, ROC (2001), Llei de la funció pública de la Generalitat de Catalunya, Llei 12/2009 de 10 de juliol, d’educació i decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia del centres educatius.