Projecte Educatiu

El projecte educatiu de centre (PEC) és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i els objectius del centre.
El PEC orienta i vincula les actuacions de tots els membres de la comunitat escolar, que l’han de respectar. Els criteris pedagògics del projecte educatiu del centre regeixen i orienten l’activitat professional de tot el personal que hi  treballa. L’exercici professional del personal i les seves funcions es desenvolupen d’acord amb la normativa vigent i d’acord amb els principis, valors, objectius i continguts d’aquest document.

Aquest és un document adreçat a tota la comunitat escolar. Per facilitar la identificació dels criteris de centre i situar-los en el context adequat, en alguns apartats hem introduït aspectes normatius, comuns a tots els centres. Per facilitar-ne la consulta, l’índex estructura l’exposició per àmbits d’interès.