Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat educativa en el govern del centre. Hi ha representants de tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa de l’Institut Bisbe Sivilla: equip directiu, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, pares i mares, i administració local. La composició, el funcionament i les funcions del consell escolar estan regulades en els centres públics per normativa pública al web del Departament d’Ensenyament.

El consell escolar de l’Institut Bisbe Sivilla està format actualment per:

Directora: Eva Mª Sànchez Navarro

Cap d’Estudis: Joaquim Mallorquí Quintana

Secretari: Josep Mª Nogueras Hernàndez

Representant del PAS: Eva Emanuel

Representants de professors: Elena Coll, Teresa Gil, Francisca Gonzàlez, Sergio Cepero, Joan Civit, Jordi Fontdeglòria, Verònica Muñoz, Pilar Güell.

Representant de l’AMPA: Clara Puig

Representants de pares: Mª Milagrosa López, Rosa Domínguez, Jaume Ulldemolins

Representants d’alumnes: 2 alumnes de 3r d’ESO, 1 alumna de 2n de BAT

Representant de l’Ajuntament de Calella: Montserrat Mateu

 

Sessions
Curs 2018-19: Aquest òrgan de govern col·legiat es va reunir 6 vegades:

Consell Escolar Ordinari del dia 15 d’octubre de 2018: lectura i aprovació de l’acta del consell escolar del dia 25 de juny del 2018, modificació del pressupost 2018, informe secretaria, resultats de les proves extraordinàries de setembre, valoració del procés de preinscripció i matrícula del curs 2018-2019, aprovació de les sortides del curs 18-19, canvis al PEC, presentació de la Memòria del curs 2017-2018, presentació de la PGA 2018-2109, novetats del curs 2018-2019, calendari del procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar i torn obert de paraules.

Consell Escolar Ordinari del dia 17 de desembre de 2018: constitució del nou Consell Escolar, aprovació de l’acta del consell escolar anterior, modificació de pressupost 2018, resultats acadèmics de la primera avaluació del curs 2018-19, informe de disciplina del 1r trimestre, modificació del PEC, informacions diverses i torn obert de paraules.

Consell Escolar Ordinari del dia 21 de gener de 2019: aprovació de l’acta del consell escolar anterior, canvis al Consell Escolar, aprovació proposta de pressupost de l’any 2019, modificació del pressupost del 2018, aprovació de la participació en la sol·licitud d’un auxiliar de conversa, projectes de centre, informacions diverses i torn obert de paraules.

Consell Escolar Ordinari del dia 25 de febrer de 2019: aprovació de l’acta del consell escolar anterior, modificació del pressupost 2019, modificació i tancament de l’exercici econòmic de l’any 2018, publicitat del centre, presentació del projecte de direcció 2018-2022 i torn obert de paraules.

Consell Escolar Ordinari del dia 13 de maig de 2019: aprovació de l’acta del consell escolar anterior, resultats acadèmics del segon trimestre, informes de disciplina del 2n trimestre, resultats Competències Bàsiques de 4t d’ESO, informació sobre execució del pressupost, aprovació imports complementaris de matrícula curs 2019-2020, aprovació dels dies de lliure disposició curs 2019-2020, aprovació marc horari del centre del proper curs i de la petició de la jornada reduïda durant el mes de juny, llocs de treball específic am perfil professional, informacions diverses i torn obert de paraules.

Consell Escolar Ordinari del dia 25 de juny de 2019: aprovació de l’acta del consell escolar anterior, modificació del pressupost 2018, modificació del pressupost 2019, resultats acadèmics del curs 2018-2019 (Batxillerat i CCFF), informe de disciplina, valoració del curs 2018-2019, informacions diverses i torn obert de paraules

Curs 2019-20: