Batxillerat

Descripció

El batxillerat és una etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys i comprèn dos cursos de trenta hores lectives setmanals. Aquest cicle prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Modalitats

A l’Institut Bisbe Sivilla es poden cursar les següents modalitats de batxillerat:

  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i ciències socials

El currículum de batxillerat consta d’una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d’opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria.

L’alumnat interessat a continuar amb el projecte plurilingüe té l’opció de cursar filosofia de primer i història de la filosofia de segon en anglès.

MATÈRIES COMUNES
PRIMER CURS SEGON CURS
Llengua catalana i literatura I Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura I Llengua castellana i literatura II
Llengua anglesa I Llengua anglesa II
Filosofia Història de la filosofia
Ciències per al món contemporani Història
Educació física Treball de recerca
Tutoria Tutoria

L’organització del centre permet a l’alumnat seguir tres itineraris per a cursar una modalitat:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA
PRIMER CURS SEGON CURS
Matemàtiques I Matemàtiques II
Física I Física II
Química I / Dibuix tècnic I Química I / Dibuix tècnic I
Biologia I / Tecnologia industrial I / Economia / Francès I / Psicologia / Estada a l’empresa Biologia II / Tecnologia industrial II / Història de l’art / Francès II / Sociologia / Estada a l’empresa
HUMANITATS
PRIMER CURS SEGON CURS
Llatí I Llatí II
Literatura catalana Literatura castellana
Història del món contemporani Geografia
Economia / Francès I / Psicologia / Estada a l’empresa Història de l’art / Francès II / Sociologia / Estada a l’empresa
CIÈNCIES SOCIALS
PRIMER CURS SEGON CURS
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Economia d’empresa I Economia d’empresa II
Història del món contemporani Geografia
Biologia I / Tecnologia industrial I / Economia / Francès I / Psicologia / Estada a l’empresa Biologia II / Tecnologia industrial II / Història de l’art / Francès II / Sociologia / Estada a l’empresa

Opcionalment, l’alumnat pot cursar a distància fins a un màxim de dues matèries que no s’ofereixin al centre a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC):

MATÈRIES A DISTÀNCIA A TRAVÉS DE L’IOC
PRIMER CURS SEGON CURS
Anàlisi musical I Anàlisi musical I
Anatomia aplicada Disseny
Ciències de la terra I Ciències de la terra II
Cultura audiovisual I Cultura audiovisual I
Dibuix artístic I Dibuix artístic II
Grec I Grec II
Fonaments de les arts I Fonaments de les arts II
Volum Electrotècnia
Llenguatge i pràctica musical
Literatura universal

A través de l’IOC, l’alumnat també té l’opció de cursar com a segona llengua estrangera l’alemany o l’italià.

El treball de recerca

El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’inicia al 2n trimestre de 1r de batxillerat i finalitza al gener de 2n de batxillerat amb la presentació d’una memòria escrita i la seva exposició davant d’un tribunal.

Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.

Accés

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

  • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior,
  • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic.

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal formalitzar la preinscripció en el termini fixat.

Continuïtat

Amb el títol de batxiller es pot accedir:

  • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés);
  • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny;
  • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés;
  • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés), i
  • al món laboral.