Educació secundària obligatòria

Descripció

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

L’ESO al Bisbe Sivilla
Projecte plurilingüe

El projecte plurilingüe promou que, al llarg dels quatre cursos de l’ESO, l’alumnat pugui aprofundir en l’aprenentatge de la llengua anglesa amb l’opció de cursar la matèria de geografia i història en anglès.

Programa TEI (tutoria entre iguals)

El programa TEI consisteix en el fet que alumnat de 3r d’ESO fa de tutor d’alumnat de 1r d’ESO amb l’objectiu de fomentar una convivència positiva basada en la solidaritat, l’empatia i el respecte mutu a fi de prevenir situacions d’assetjament escolar.

Matèries dels dos primers cursos

A continuació, es mostra l’organització de les matèries al llarg dels dos primers cursos de l’ESO:

PRIMER CURS
Biologia i geologia Matemàtiques
Geografia i història Música
Educació física Tecnologia
Educació visual i plàstica Religió / Cultura i valors ètics
Llengua catalana i literatura Optativa
Llengua castellana i literatura Treball per projectes
Llengua anglesa Tutoria
SEGON CURS
Física i química Matemàtiques
Geografia i història Tecnologia
Educació física Religió / Cultura i valors ètics
Educació visual i plàstica Optativa
Llengua catalana i literatura Treball per projectes
Llengua castellana i literatura Tutoria
Llengua anglesa
El treball per projectes

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar l’alumnat per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. El treball per projectes de 1r d’ESO i de 2n d’ESO té com a objectiu afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per a formar ciutadans i ciutadanes crítics, amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en cooperació amb els altres mitjançant metodologies d’enfocament globalitzat. D’altra banda, la perspectiva de projectes aporta un marc transdisciplinari que permet atènyer millor la personalització dels aprenentatges, facilitadora d’una escola d’òptims, oberta a la vida real i més equitativa.

Matèries de tercer curs

Tot seguit es mostra l’organització de les matèries de tercer d’ESO:

TERCER CURS
Biologia i geologia Música
Física i química Tecnologia
Geografia i història Religió / Cultura i valors ètics
Educació física Optativa
Llengua catalana i literatura Servei comunitari
Llengua castellana i literatura Treball de síntesi
Llengua anglesa Tutoria
Matemàtiques
El servei comunitari

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, duu a terme un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania. El seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.

Per a l’acompliment d’aquesta activitat educativa, l’alumnat del centre ha d’elaborar en grups una ruta turística guiada per la població de Calella. Posteriorment, ha de posar-la en pràctica posant-se en la pell de guies turístics i mostrar el que ha après a diferents col·lectius (alumnat de primària i de 1r d’ESO, gent gran…). A més a més, cal dir que disposen de la valuosa ajuda del professorat i alumnat del cicle de grau superior de Guia, Informació i Assistència Turístiques.

El treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i es porta a terme a finals del tercer trimestre.

Matèries de quart curs

A continuació, es mostren les matèries comunes i optatives de quart curs que s’ofereixen al centre:

QUART CURS
MATÈRIES COMUNES MATÈRIES OPTATIVES
Llengua catalana i literatura Biologia i geologia
Llengua castellana i literatura Física i química
Llengua anglesa Tecnologia
Ciències socials: geografia i història Informàtica
Educació física Llatí
Religió / Cultura i valors ètics Alemany
Comprensió lectora Francès
Tutoria Música
Projecte de recerca Educació visual i plàstica
Servei comunitari Filosofia
Economia

L’alumnat de quart ha de cursar tres matèries optatives, tenint en compte que només en pot escollir una per a cadascuna de les franges:

MATÈRIES OPTATIVES
Franja 1 Física i química / Llatí / Educació visual i plàstica
Franja 2 Biologia i geologia / Tecnologia / Música / Economia
Franja 3 Informàtica / Filosofia / Alemany / Francès
El projecte de recerca

En el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en grup. Consisteix en un conjunt d’activitats de descoberta i recerca sobre un tema específic triat per cada alumne, sota el guiatge del professor.

Accés

Es poden matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria els alumnes que compleixin 12 anys durant l’any d’inici del curs i els d’edat diferent als quals correspongui acadèmicament iniciar aquest ensenyament.

Continuïtat

Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d’accés) o d’arts plàstiques i disseny.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als estudis següents:

  • els programes de formació i inserció (PFI)
  • la formació de persones adultes

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als cicles formatius de grau mitjà (si se supera la prova d’accés).

A partir dels 18 anys, si s’ha cursat 4t d’ESO i es tenen com a màxim cinc matèries amb avaluació negativa, en el mateix centre i durant els dos anys següents, es pot accedir a la convocatòria anual per superar-les i així obtenir el graduat en ESO. En determinats casos el requisit d’edat pot ser inferior als 18 anys.

A més, a partir dels 18 anys es té accés a la prova lliure per obtenir el títol de graduat o graduada en ESO.

Un cop acabada l’ESO també es pot accedir al món laboral.