Projecte educatiu

1.INTRODUCCIÓ

El projecte educatiu recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i li dóna sentit amb la finalitat que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques i, més en general, el màxim aprofitament educatiu. És la màxima expressió de l’autonomia (pedagògica, organitzativa i de gestió) del centre.

Es tracta del document bàsic de gestió on s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la nostra Comunitat Educativa, i és alhora el compromís del nostre Centre envers la societat. En ell es descriuen la missió, visió i els valors, entesos com a trets identitaris que atenent el context i les necessitats de l’alumnat, defineixen i diferencien el nostre centre, sempre d’acord amb els principis de la inclusivitat, laïcitat i respecte a la pluralitat.

Podeu consultar online i descarregar el text complet del projecte educatiu del centre al visor següent o a l’enllaç més a baix, per al cas que no disposeu dels connectors necessaris (extensions o plugins):

Pla educatiu de centre gener-2019