Consell escolar

El consell escolar està format per una representació de tota la comunitat educativa, pares i mares, professors, equip directiu, ajuntament, AMPA, alumnes i PAS. Es un òrgan col·legiat de govern del centre educatiu.

Integren el Consell escolar:

Pares i Mares Alumnes Professors PAS Ajuntament Equip directiu
Susanna Parra Martina Ballart Desirée Andrés Benito Nogales Joan González Susanna Fernández
Jaume Egea Óscar Conejo Mercè Bertran Gemma Santacana
Elisa Serrano (AMPA) Inés Olmos Marc Camarasa (membre amb veu però sense vot)
  Sonia Pardo
  Sergi GArcia