Currículum ESO

Matèries 1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 4 4 4 3
Llengua castellana i literatura 3 4 3 3
Llengua estrangera 3 4 4 4
Ciències socials: Geografia i Història 3 3 3 3
Ciències naturals: Biologia / Geologia 3 2
Ciències naturals: Física i Química 3 2
Matemàtiques 4 4 4 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2
Educació visual i plàstica 2 2
Tecnologia 2 2 2
Cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Treball de síntesi / Projecte de recerca 1 1 1 1
Matèries de modalitat 9
Total hores 30 30 30 30

 

Matèries de modalitat 4t ESO
Modalitat artística Modalitat humanística Modalitat científica
Fotografia en curs i cinema Llatí Biologia i geologia
Educació visual i plàstica Emprenedoria Física i química
Informàtica Filosofia Tecnologia