Currículum Batxillerat

Matèries comunes 1r curs 2n curs
Llengua catalana 2 crèdits 2 crèdits
Llengua castellana 2 crèdits 2 crèdits
Llengua estrangera 3 crèdits 3 crèdits
Filosofia 2 crèdits
Ciències per al món contemporani 2 crèdits
Història de la filosofia 3 crèdits
Història 3 crèdits
Educació física 2 crèdits
Tutoria 1 crèdit 1 crèdit
Treball de recerca 2 crèdits

 

Matèries de modalitat i específiques de 1r de Batxillerat
Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia
Lingüístic Social Científic Tecnològic
Llatí I Matemàtiques aplicades I Matemàtiques I Matemàtiques I
 • Literatura universal
 • Cultura audiovisual i Psicologia
 • Literatura universal
 • Cultura audiovisual i Psicologia
Química I Dibuix tècnic I
Història del món contemporani Història del món contemporani Biologia I Tecnologia industrial I
Literatura castellana
 • Literatura castellana
 • Economia d’empresa I
 • Ciències de la terra i del medi ambient I
 • Física I
Física I

 

Matèries de modalitat i específiques de 2n de Batxillerat
Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia
Lingüístic Social Científic Tecnològic
Llatí II Matemàtiques aplicades II Matemàtiques II Matemàtiques II
 • Història de l’art
 • Cultura audiovisual II
 • Història de l’art
 • Cultura audiovisual II
Química II Dibuix tècnic II
Geografia Geografia Biologia II Tecnologia industrial II
Literatura catalana
 • Literatura catalana
 • Economia d’empresa II
 • Ciències de la terra i del medi ambient II
 • Física II
Física II