OFITA

Nom:
Català: Ofita
Castellà: Ofita
Angles: Office
Francès: Bureau
Imatges:

Resultado de imagen de ofita

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Les ofites són roques ígnies magmàtiques.

Formació de la roca i/o mineral
El seu origen està relacionat amb la fracturació i separació del Pangea durant el Triàsic, que va facilitar l’ascens de magmes bàsics procedents del mantell. En ser roques tan antigues, es conserva fonamentalment el farciment dels conductes d’ascens del magma, encara que s’han preservat algunes colades i emissions submarines. Han patit hidrotermalismo alpí, de manera que en les seves fractures han cristal·litzat nombrosos minerals hidrotermals (prehnita, titanita, amfíbols, clorita, epidota, granats, quars, calcita, oligisto especular, etc.). Els afloraments existents a les Zones Internes han patit també processos de metamorfisme regional per la qual
cosa apareixen sota la denominació de metabasitas.

Composició química

Densitat: 2,1 g / cm3.

Duresa: 5 en l’Escala Mohs.
Composició mineralògica: piroxè (duresa 5,5) i plagiòclasi (duresa 6)

Breu descripció (color, textura…)
Són roques de color fosc, normalment verdes, les superfícies alterades presenten tonalitats vermelloses pels òxids de ferro, alliberats en descompondre els minerals ferromagnesianos (piroxens o anfíboles).
L’aspecte de la seva superfície, quan aquesta està poc alterada recorda a la pell d’alguns rèptils per la qual cosa les va batejar amb aquest nom (ofites de ofidi). Alguns geòlegs a les diabasas solen anomenar com doleritas. La seva textura, s’anomena ofítica, i consisteix a presentar una armadura de cristalls de piroxens que inclouen cristalls tabulars desorientats de plagiòclasis.

Usos i/o aplicacions
S’utilitzen com a àrids per a l’asfalt de carreteres, pavimentació de vies de ferrocarril, etc.
S’utilitza en la fabricació d’objectes ornamentals.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)
Un dels llocs on hi ha més quantitat de ofita es a Murcia a les Mines de Abarán.

Referència bibliogràfica
www.ecured.cu