Requisits d’accés

CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS

PER L’ALUMNAT:

Les beques Erasmus + s’atorgaran únicament a l’alumnat que reuneixi els següents requisits:

 • Tenir el NIF o permís de residència en vigor
 • No haver completat la Formació en Centres de Treball
 • Tenir un nivell d’anglès o Italià acceptable
 • Tenir aprovat el 1er curs del cicle que estudiï l’alumne/a
 • Haver mostrat un bon rendiment acadèmic
 • Haver mostrat la suficient maduresa, responsabilitat i autonomia suficient per tal de poder desenvolupar les pràctiques en un centre de treball a l’estranger

PEL PROFESSORAT

 • Formació en idiomes
 • Mostrar motivació i implicació en les activitats del centre
 • Aspectes a tenir en compte:
  • En el cas que hi hagi més d’una beca es prioritzarà que el professorat que la gaudeixi no sigui del mateix equip docent, amb la finalitat que tots els equips puguin gaudir de formació a l’estranger.
  • No es podrà gaudir d’una beca de mobilitat dos anys consecutius, a no ser que no hi hagi cap més persona interessada.

GENERAL CONDITIONS

For the students:

Erasmus + grants will be awarded only to students who meet the following requirements:

– Have the NIF or residence permit in force

– Not having completed the Training in Work Centers

– Have an acceptable English or Italian level

– Have passed the 1st year of the cycle that the student studies

– Have shown good academic performance

– Have shown sufficient maturity, responsibility and autonomy in order to be able to develop internships at a workplace abroad

For teachers:

– Language training

– Show motivation and involvement in the activities of the center