Persones destinatàries

PERSONES DESTINATÀRIES

El projecte de mobilitat s’adreça a alumnat i professorat de Cicles Formatius de Grau Superior. A l’alumnat que està estudiant el cicle formatiu de Tècnic/a en Educació Infantil , Tècnic/a en Integració Social i Tècnic/a en Animació Sociocultural i turística se’ls dona l’oportunitat de fer les pràctiques a l’estranger.

Respecte al professorat, té l’oportunitat de realitzar una formació vinculada amb aspectes curriculars a l’estranger.

WHO CAN BENEFIT?

The mobility project is aimed at students and professors of Vocational Training.

Students who are studying the Upper Intermediate in Pre-Primary School, Upper Intermediate in Social Integration and Upper Intermediate in Sociocultural and Tourism Activities animation are given the opportunity to do internships abroad.

Regarding teachers, they have the opportunity to do a training related to curricular aspects abroad.