Experiències 2016

L’Institut Can Vilumara ha iniciat la mobilitat europea d’estudiants i professorat amb el Programa Erasmus +.

Tres alumnes del Cicle Formatiu de Tècnic/a en Educació Infantil han iniciat la seva Formació en Centres de Treball a la Fondazione IRPEA a Pàdua (Itàlia).

Per fer-ho, prèviament a l’estada, van haver d’assistir a un curset d’iniciació a l’italià.

Can Vilumara Secondary School has initiated the European Student’s Mobility with the Erasmus + Programme.

Three students of Upper Intermediate in Pre-Primary School (upper Grade Vocational Training) have initiated their training in Work Centres in the Fondazione IRPEA in Padova (Italy).

To do this, before the stay, they have participated in an initiation Italian course.

La seva estada a Pàdua serà del 12 de setembre fins al 25 de novembre del 2016.

Their stay in Padova wil be from September 12th to November 25th 2016.

A continuació us mostrem algunes fotos de l’acollida i l’estada:

Here some pictures of the reception and the stay are showed:

Volem agrair a la Fondazione IRPEA per l’acollida del nostre alumnat.

We want to express our thanks to Fondazione IRPEA for hosting our students.

Una professora de Formació Professional del 15 al 19 de maig del 2017 ha realitzat una estada formativa coordinada per Progetti Infanzia Bassa Reggiana a Guastalla (Itàlia) juntament amb professorat d’altres centres. El tema de la formació era “DIALOG & EXCHANGE ABOUT EDUCATION” es van intercalar diverses xerrades pedagògiques amb visites a Escoles bressol.

A Professional Training teacher from the 15th to the 19th of May of 2017 has completed a training session coordinated by Progetti Infanzia Bassa Reggiana in Guastalla (Italy) with teachers from other centers. The topic of the training was “DIALOG & EXCHANGE ABOUT EDUCATION” several pedagogical talks were included with visits to nursery schools.

The infant toddler center Iride in Guastalla