Construïm els hotels més rendibles

Quin benefici podem obtenir construint hotels i llogant-ne les habitacions? Tindrem en compte els costos de construcció i els imposts; també que els ingressos variaran depenent de la categoria de les habitacions que edifiquem.

Amb quin disseny s’aconseguirà un benefici màxim? Haurem de fer hotels molt alts o més baixos? Quantes finestres hi posem, a cada habitació? I les habitacions? Una sobre l’altra o sota teulada?

A Matemàtiques, l’alumnat de 1r d’ESO, en grups de quatre persones, proven de respondre aquestes qüestions, a banda de realitzar els seus propis dissenys i els càlculs de beneficis.

Vegeu les fotos, quin hotel us agrada més? Quin penseu que és més rendible?