Construïm els hotels més rendibles

Quin benefici podem obtenir construint hotels i llogant-ne les habitacions? Tindrem en compte els costos de construcció i els imposts; també que els ingressos variaran depenent de la categoria de les habitacions que edifiquem.
Amb quin disseny s’aconseguirà un benefici màxim? Haurem de fer hotels molt… Llegeix més»