Assessorament

El servei d’assessorament en la formació professional té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l’atenció personalitzada d’experts de la família professional escollida.

Durant el procés d’assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l’usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.

Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.

Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s’hagin assolit mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris
Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

On es pot fer
Aquest servei es porta a terme als centres educatius. Podeu consultar els centres educatius que l’ofereixen i de quines famílies professionals assessoren.

La sol·licitud s’ha de fer de forma presencial a la secretaria del centre. Només es pot fer una única sol·licitud per persona. Al web del centre escollit trobareu la informació per fer la sol·licitud i també l’imprès.

Podeu consultar el termini de presentació de sol·licituds al web de cada centre. Una vegada finalitzat el període, si queden places vacants, el centre pot obrir nous terminis per sol·licitar el servei.

Import del servei
60 euros en centres públics del Departament d’Ensenyament.

Criteris d’admissió
L’ordre d’admissió, als centres públics del Departament, es fa d’acord amb l’edat de la persona sol·licitant (de més edat a menys edat).

Publicació de llistes de persones admeses
Les llistes de les persones admeses al servei d’assessorament i de les places de reserva es publica al web de cada centre.

La publicació es fa, com a màxim, 7 dies hàbils (sense comptar dissabtes i dies festius del centre) després del termini de presentació de sol·licituds.

Al web del centre escollit s’informarà dels tràmits que cal fer a partir del moment que la persona ha estat admesa, així com de la documentació que cal aportar.

Trobareu més informació sobre al web: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/assessorament/