Acredita’t

arton72-0bc72 logo_fse_color

El procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o vies no formals de formació permet a les persones que hi participen d’aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.

Aquest procediment permet a la persona capacitada per desenvolupar una activitat professional en la qual ja té experiència aconseguir una acreditació oficial.

El procediment implica que la persona interessada ha d’assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat.

Aquest procediment consta de tres fases:

Assessorament

En aquesta fase l’aspirant té un assessor o assessora que l’acompanya i aconsella perquè tingui més possibilitats de superar la fase d’avaluació. L’assessorament és fonamental en el procediment, de manera que tothom hi ha de passar.

L’assessor ajuda a identificar les competències professionals i el reconeixement que s’ha demanat, adquirits a través de l’experiència laboral o mitjançant la formació anteriorment rebuda. A partir d’aquesta informació, l’aspirant pot decidir si passar a la fase d’avaluació o a la formació complementària que se suggereixi.

La fase finalitza amb l’elaboració d’un informe orientatiu sobre la conveniència o no d’accedir a la fase d’avaluació.

Avaluació

En aquesta fase l’aspirant pot demostrar les competències professionals per a les quals demana l’acreditació. En l’avaluació es tindran en compte, entre d’altres, la fiabilitat, l’objectivitat i la qualitat. En essència, l’objectiu és demostrar la competència professional relacionada amb les unitats de competència.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que la decisió final sobre el reconeixement de les competències la prendrà de forma col·legiada la comissió d’avaluació, que també és l’encarregada d’establir els mètodes d’avaluació.

Acreditació de la competència

En aquesta fase, les persones que superen l’etapa d’avaluació, reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També reben un informe d’orientació i una proposta d’itinerari formatiu de la comissió avaluadora.

Quines qualificacions es poden acreditar en aquesta convocatòria?

Àmbit: Activitats Físiques i Esportives i Socorrisme (110 places);

 • Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent
 • Condicionament físic en grup amb suport musical
 • Fitnes aquàtic i hidrocinèsia
 • Instrucció en Ioga
 • Socorrisme en espais aquàtics naturals
 • Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Quan comença el procés de l’Acredita’t?

Les preinscripció està oberta entre el 13 i el 30 de setembre de 2018. i s’ha de fer per via telemàtica al web d’avaluació i acreditació de competències professionals: http://acreditat.gencat.cat.

Un cop acabat el període de preinscripció, el dia 3 d’octubre es publica el centre on la persona està preinscrita. La persona disposa de 5 dies hàbils, fins el 9 d‘octubre, per presentar presencialment al centre la documentació que justifica els requisits de participació. En cas contrari, quedarà exclosa del procediment.

Requisits de participació de les persones candidates

Per ser admeses en el procediment convocat, les persones candidates han de posseir, en el moment de la inscripció a la fase d’assessorament els requisits següents:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o un dels documents següents:
  -certificat de registre de ciutadania comunitària,
  -targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea,
  -autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor.
 2. Tenir 20 anys complerts en el moment de formalitzar la sol·licitud de preinscripció.
 3. Tenir experiència laboral (com a treballador assalariat, autònom, voluntari o becari) o haver fet formació, relacionades amb les competències professionals dels àmbits que es volen acreditar.

Cal tenir en els últims 10 anys:

 1. 3 anys d’experiència laboral amb un mínim de 2.000 hores treballades en total, o
 2. Almenys 300 hores de formació.

Preu del Servei

Preu públic de la fase d’assessorament: 26,00 euros.
Preu públic de la fase d’avaluació: 13,00 euros per a cada unitat de competència

Només es pot fer el pagament durant el període establert, que es publicarà a la web de l’Institut.

Documentació necessària

 • Sol·licitud de preinscripció.
 • Original i fotocòpia del DNI/NIE.
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (Informe de Vida Laboral), o de la mutualitat on està afiliada la persona candidata.

El pagament cal fer-lo al compte corrent: ES81-2100-1017-7902-0004-1236 indicant el nom i cognom de la persona usuària i el concepte “Acredita’t”.

Més informació

Tota la informació la trobareu disponible al web: http://acreditat.gencat.cat

Veure altres notícies relacionades amb el Servei d’Acreditació de competències professionals.