65è aniversari de l’Institut

El quatre de novembre de 1952, al nostre institut, es van fer les primeres classes de batxillerat públic a Valls i la seva comarca. Seixanta-cinc anys després, volem commemorar aquest aniversari amb unes pinzellades d’història.

Fotografia de Valero Llussà del primer dia de classe a l’Institut.

 

Els orígens

El 16 de juliol de 1952 es publicà en el número 198 del Boletín Oficial del Estado el Decret de creació a Valls del “Centro de Enseñanza Media y Profesional de Modalidad Agrícola y Ganadera”, dependent del Ministeri d’Educació Nacional, Direcció General d’Ensenyança Laboral.

El dia 4 de novembre de 1952, amb vuit professors ( Manuel  Anciola,  Josepa Cardó, José M. de Dalmases, Mn. Josep Gil, Felisa  López, Octavi Roca, Josep Sisquella, Josep M. Tost)  i trenta-nou alumnes, s’iniciaren les classes de batxillerat a l’Institut, anomenat, a partir de 1955, Institut Laboral Narcís Oller.

Les professores Sáenz, López, de Castro, Cardó i Gómez a l’entrada del centre.
Un concurs lingüístic als anys 70.

          

Jocs al pati; anys 50.
Al taller amb el professor Güell; anys 50.

 

Els plans d’estudi

Aquest batxillerat laboral constava de cinc cursos de grau elemental i dos de superior (aquest últim -d’especialitat avicultura- es va concedir  el curs 63-64) i va estar vigent fins al curs 1972-73. S’hi accedia a partir dels deu anys, després haver superat un examen d’ingrés.  La seva importància, des de la perspectiva actual, rau, sobretot, en el fet que amb ell es van iniciar els estudis públics de batxillerat a la ciutat de Valls, els quals,  amb els canvis corresponents als diferents plans, han tingut una continuïtat fins avui a l’Institut Narcís Oller.

El curs 1967-68, coexistint amb el laboral que ja s’anava extingint,  va començar a impartir-se el batxillerat general, i l’Institut passà a denominar-se Institut Tècnic d’Ensenyament Mitjà. Aquest batxillerat constava de 4 cursos d’elemental i dos de superior, i el COU (curs d’orientació universitària) que començà a l’Institut el curs 1973-74. A aquest batxillerat general s’hi accedia igualment a partir dels deu anys.

Les primeres noies entraren a l’Institut amb el batxillerat unificat general el curs 1967-68, si bé anaven a classes separades dels nois. El curs 1971-72, amb la implantació del batxillerat superior, hi començaren a haver per primera vegada les classes mixtes.

El curs 1975-76 va iniciar-se el pla d’estudis de la coneguda com a Llei general d’educació del 70, que allargà l’educació bàsica obligatòria i fixà l’entrada dels alumnes als instituts a partir dels catorze anys. Llavors el centre es denominà Institut Nacional de Batxillerat  i, a partir de 1981, Institut de Batxillerat. El BUP (batxillerat unificat polivalent) de tres anys  i  el COU d’un any formaven aquest pla d’estudis secundaris, que va estar vigent fins al curs 1998-99.

Els cursos 1984-85 i 1985-86 l’Institut fou Centre Pilot en l’aplicació parcial de la reforma educativa. El curs 1986-87 els grups del batxillerat experimental passaren al BUP.

El curs 1996-97 es va començar a aplicar la LOGSE amb l’ESO  (educació secundària obligatòria) de quatre cursos -a partir dels dotze anys- i el batxillerat de dos -a partir dels setze-. Aquest pla d’estudis va coexistir tres anys amb l’anterior fins que va estar completament implantat el curs 1999-2000.

L’Institut Narcís Oller imparteix des dels inicis del nou sistema l’ESO i totes les modalitats de batxillerat (Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials i Arts).

El curs 2005-06 s’implantaren també CF de la família de Serveis a la comunitat, que avui són: CFGM Atenció a les persones en situació de dependència; CFGS Educació infantil i CFGS Integració social.

Aquell mateix curs es creà també la primera USEE al centre per oferir la possibilitat de l’educació secundària als alumnes amb necessitats d’educació especial.

Els espais

El 1952, el lloc triat per a impartir els nous estudis de batxillerat fou l’històric edifici de la plaça del Quarter, ja ocupat parcialment per l’Escola del Treball des de l’any 1942. El curs 1953-54 s’hi començaren les necessàries obres d’adequació com a centre d’ensenyament, ja que en aquell moment l’edifici tenia encara una gran part de les dependències orientades a la funció de quarter de cavalleria, per a la qual es va construir cap a meitat del segle XVIII. Les obres, amb un pressupost de prop de dos milions de pessetes,  s’acabaren l’hivern del 57; consistiren a reformar completament els dos pisos ja existents, aixecar-ne un de nou amb una torre a cada costat i renovar la façana.

 

Obres d’adequació; 1956.
L’edifici acabat; any 1962.

 

El curs 2002-2003, cinquanta anys després de la seva creació, l’Institut es traslladà a les noves instal·lacions del Fornàs, amb una millora important d’espai i condicions generals, que s’havien anat deteriorant a l’antic edifici.

Celebració del 50è aniversari i inauguració del nou centre.
50è aniversari: relleu al·legòric fet per Mn. JM. Torrell.

                                      

Celebració del 50è aniversari i inauguració del nou edifici.
Llibre commemoratiu del 50è aniversari.

Avui

Amb més de 900 alumnes i 87 professors, l’Institut encara el repte de continuar mantenint l’esperit d’un institut públic i d’un ensenyament de qualitat per als alumnes de Valls i la comarca de l’Alt Camp.

 

El primer dia de classe d’aquest curs del 65è aniversari.