Projectes

L’institut LA GUINEUETA participa en els següents projectes, programes i es membre de direrents xarxes de treball:

A nivell de tot el centre participa en:

Projecte de Qualitat i millora continua

L’institut té la certificació ISO 9000-2008 des del curs 2008-09 i la recertificació els cursos 2010-11 i 2013-14. En el marc d’aquest projecte, a l’Institut es realitzen anualment les auditories internes i externes corresponents.

El curs 2014-15 l’institut participa a les xarxes de treball Q5 i E1.

Comenius Regio 2013-2015

Per estudiar les causes i i reduir l’abandonament escolar prematur a l’ensenyament secundari, amb la participació de la Inspeccció d’Educació, 7 centres escolars tenint com a partenerietat les autoritats educatives i centres escolars de Sheffield (Anglaterra).

A L’FP participa en:

1 – Programes d’innovació a l’FP

L’institut participa en el projecte d’innovació d’FP de la convocatòria PROMECE 2014 del MEC : Las técnicas de cultivo celular: una competencia vital en la formación inicial de ténicos superiores cualificados de laboratorios biomédicos.

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb els centres educatius: institut Les Vinyes (Santa Coloma de Gramenet), IES La Albaida (Almería) i IES La Granja (Jerez de la Frontera), i està coordinat pel professor del departament de Sanitat Pedro López.

2 – Projectes de centre

Projecte de Mobilitat:

Consistent en la realització d’estades i pràctiques a l’estranger, per part de l’alumnat dFP; es preveuen durant aquest curs activitats de mobilitat a Nîmes (família de Manteniment de Vehicles), i Berlín (CFGM d’Emergències sanitàries).

Projecte Salva una vida

Alumnat del CFGM d’Emergències Sanitàries, en el marc del Projecte de síntesis realitza sessions formatives de suport vital bàsic a alumnat de diferents grups i etapes educatives de l’institut. Aquestes sessions formatives s’amplien al professorat i a entitats externes al centre.

Projecte com ésser un emprenedor

L’alumnat dels CFGM als mòduls d’Empresa i iniciativa emprenedora treballa en un procès de simulació d’una empresa, introduïnt l’anglès com llengua de treball.

Projecte Learning Analytic per secundària

Es un projecte amb col·laboració amb la UPC en el que alumnat de la família d’Informàtica i comunicació elabora una plataforma d’anàlisi de dades per secundària amb ensenyament blended learning (mixte) i d’informació micro; per que serveixi per la tasca que fa el professorat a l’aula.

3 – Xarxes de treball

Xarxes de centres emprenedors

Participació conjunta amb altres centres a l’intercanvi d’experiències per tal de fomentar l’esperit emprenedor de l’alumnat.

Xarxa innova FP

Coordinació i treball conjunt amb altres centres que imparteixen FP per tal de desenvolupar i intercanviar, conjuntament amb empreses innovadores, transferència de coneixement tant a nivell tècnic com metodològic.

Xarxa d’orientació a FP

Diferents centres d’FP treballen conjuntament en l’elaboració de material per millorar l’orientació acadèmica i professional de l’alumnat d’FP.

4 – Formació complementària en empreses

Beques de treball per a la formació complementària a l’Hospital Germans TYrias i Pujol (Can Ruti)

Alumnat de la família de Sanitat, bàsicament del CFGS de Laboratori de diagnosi clínic, una vegada finalitzada la FCT realitza una formació complementaria treballant a l”Hospital de Can Ruti mitjançant beques proporcionades per la Fundació Barcelona FP

FP dual

Alumnat dels CFGM de Carrosseria comença el curs 2014-15 a cursar una part del seu currículum formatiu a l’empresa NISSAN signant un conveni de formació dual, mitjançant el qual l’alumne realitza un treball a l’empresa rebent una remuneració.

A L’ESO el centre participa en:

Projecte de diversificació curricular

Alumnat de 3r i 4t d’ESO que presenta dificultats per seguir el currículum amb normalitat, i per tant es probable que no obtingui la graduació en ESO o abandoni prematurament, conjuntament amb alumnat de quatre instituts de Nou Barris, fa una part del currículum en instal·lacions i entitats del districte mitjançant una modificació curricular.

Projecte TEI (Tutoria entre iguals)

Cada alumne de 3r d’ESO tutoritza un alumne de 1r curs per tal d’ajudar-lo en la incorporació i adaptació a l’institut, per tal d’orientar-lo i evitar que pateixi qualsevol situació a nivell personal que li pugui impedir tenir una bona estada al centre.

Projecte STEM

Projecte desenvolupat pe l’Ajuntament de Barcelona en el qul alumnat de 2n i 3r d’ESO realitza en horari extraescolar 14 sessions de caire pràctic relacionades amb l’entorn científic tecnològic. L’objecte de treball del curs 2014-15 és la nutrició. L’objectiu es potenciar entre l’alumnat de l’ESO l’interès per desenvolupar les seves capacitats científiques i tecnològiques.