Missió

Respecte a l’alumnat, la missió del centre és:

  • acollir-lo i acompanyar-lo en la seva formació integral com a persona
  • formar-lo d’acord amb les exigències normatives i professionals,
  • orientar-lo per tal d’afavorir la seva òptima integració en el món adult i laboral,
  • acreditar-lo per tal que pugui demostrar les capacitats i les competències adquirides.

Respecte a l’entorn immediat i a la societat: retornar l’alumnat format, autònom, conscient i responsable, amb sentiment de pertinença al territori, orientat i competent per tal que sigui capaç de participar en tots els àmbits amb responsabilitat, humanitat, coherència i compromís social. Respecte a les administracions educatives: assegurar el compliment de les lleis que governen l’educació i la gestió dels centres educatius.