Valors

  • Integració de tothom en un projecte de centre assumible fomentant un clima que propici la participació activa i creativa en un ambient agradable, endreçat i dinàmic.
  • Estímul de la iniciativa de tots els protagonistes del procés educatiu per tal de millorar els resultats tant personals com acadèmics de l’alumnat i l’ambient de convivència en el centre.
  • Respecte a la diversitat cultural, ideològica, lingüística, religiosa,… fomentant la seva expressió a tots els nivells i basada en la igualtat, la solidaritat i el diàleg.
  • Integració a la cultura i la llengua del país mitjançant eines educatives que permetin l’acollida de l’alumnat.
  • Tractament individual de la diversitat que permeti la inclusivitat de tothom promovent la igualtat d’oportunitats.
  • Foment de la cultura de l’esforç individual i col·lectiu.
  • Estímul del plaer pel coneixement com a eina educativa.
  • Respecte a l’entorn i el medi ambient educant en la sostenibilitat com a filosofia de vida.
  • Foment de la cultura de la mediació i la millora de la convivència per afavorir les relacions positives, el sentiment de pertinença i la cohesió social