Visió

L’Institut La Guineueta vol ser un centre on

  • Es fomenti el gust pel coneixement i l’estudi de tots els agents del procés educatiu en un ambient agradable, net, endreçat, dinàmic, participatiu i creatiu.
  • L’ús de les diferents tecnologies educatives (TE), especialment les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), amb eines TIC sigui una pràctica habitual en tots els àmbits de la docència i no pas una fet excepcional o anecdòtic per tal de formar persones que puguin incorporar-se a la societat amb un alt grau d’autonomia e independència.
  • La formació en valors sigui alguna cosa més que paraules escrites en una programació, un projecte, un reglament,… i es converteixi en una pràctica educativa diària amb propostes concretes d’actuació.
  • La inserció laboral de l’alumnat de FP sigui alta i on existeixi una bossa de treball activa i dinàmica.
  • La continuïtat d’estudis sigui un fet habitual i majoritari i, especialment, en finalitzar l’etapa de l’ensenyament obligatori.
  • A nivell del barri sigui un centre atractiu per a les famílies tant pel que fa referència a l’atenció individualitzada com per l’oferta d’uns ensenyaments de qualitat.
  • S’utilitzin estratègies educatives pròpies i foranies que permetin afrontar els conflictes de convivència que sorgeixen i resoldre’ls mitjançant el diàleg, la mediació i resolució de conflictes
  • L’entorn laboral sigui de respecte i cordialitat per tal de facilitar la implicació de la majoria del professorat en les diferents aspectes dels processos d’ensenyament – aprenentatge.
  • La formació permanent, la innovació, la participació en projectes de diferents àmbits tant locals com nacionals i internacionals sigui un signe d’identitat del centre.
  • L’alumnat de FP finalitzi els seus estudis amb un alt nivell de qualificació professional.