Política de Qualitat

La política de qualitat de l’Institut la Guineueta, d’acord amb el Projecte de Direcció, està orientada a satisfer les expectatives i necessitats educatives de tots els membres de la comunitat educativa, oferint uns ensenyaments i serveis de qualitat. A més, tal i com s’especifica en el Projecte Educatiu de Centre, està dirigida a:

– Contribuir a la consolidació d’un ensenyament de qualitat garantint la igualtat d’oportunitats.

– Aplicar una política de qualitat i millora contínua en tots els processos propis del centre, perquè permetin la consolidació de les bones pràctiques existents, l’assegurament dels correctes serveis del centre i la coherència de totes les accions educatives.

– Donar compliment als condicionaments que marquen les lleis en matèria d’educació o relacionades i, si escau, als requisits de les normes acreditadores de qualitat.

Cal dir que la nostra política es concreta amb una sèrie d’objectius relacionats amb la satisfacció dels usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre i societat. Els nostres objectius són:

– Millorar els resultats educatius, optimitzant al màxim la utilització dels espais on s’imparteixen classes, el servei de Biblioteca i en general els resultats dels indicadors del centre.

– Millorar la confiança dels grups d’interès, mitjançant la creació d’equips de millora, formació del professorat, gestió de la documentació, habilitació d’espais per a l’alumnat i manteniment de la confiança de les empreses col·laboradores amb la formació de l’alumnat d’FP.

Per fer possible els resultats que es deriven d’aquests objectius, el centre desenvolupa un sistema de gestió de qualitat coherent amb la missió i compromès amb la millora contínua. Aquest sistema es desplega en un conjunt de processos interrelacionats entre ells, contemplats en el mapa de processos, i mesurats d’acord amb els indicadors corresponents.

El sistema amb el que treballem està basat i acreditat per la norma ISO 9001-2008 des del curs 2007 – 2008 i renovat per l’empresa ECA del grup Bureau Veritas. Al mateix temps el centre se sotmet cada curs escolar a dues auditories per fer possible la finalitat última de la Qualitat que no és altra sinó la millora contínua.