Títols

A la secretaria es trameten els títols d’ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu un cop acabats i superats els estudis.

El títol d’ESO

En finalitzar el curs es lliura un resguard a l’alumnat, juntament amb el butlletí de notes i els impresos per a la matrícula de Batxillerat (aquests últims en el cas que l’alumne/a continuï estudiant al nostre centre).

Quan els títols són expedits i tramesos a l’Institut, la secretaria enviarà a casa una carta per a què l’alumne/a  el passi a recollir portant el resguard i el document identificatiu (DNI/NIE). En el cas que l’hagi de recollir una altra persona cal que l’interessat l’autoritzi amb el mateix document que hi ha a la carta, prèviament signat per les dues persones i adjuntant fotocòpia dels DNI/NIE.

El títol de Batxillerat / Cicle Formatiu

L’alumnat que aprova el Batxillerat/Cicle Formatiu haurà de passar per la secretaria amb el seu DNI/NIE per tal de comprovar que les dades són correctes. Se’ls donarà un imprès amb el qual hauran de fer el pagament de les taxes a la Caixa de Pensions i retornar a la Secretaria per a què els lliurem el resguard.

Quan els títols són expedits i tramesos a l’Institut, la secretaria enviarà a casa una carta per a què l’alumne/a  el passi a recollir portant el resguard i el document identificatiu (DNI/NIE). En el cas que l’hagi de recollir una altra persona cal que l’interessat l’autoritzi amb el mateix document que hi ha a la carta, prèviament signat per les dues persones i adjuntant fotocòpia dels DNI/NIE.

IMPORTANT:

Per a la tramitació dels títols cal tenir vigent el document d’identitat, així com el carnet de Família Nombrosa i el de Monoparental, si és el cas, per a poder aplicar els descomptes que els correspongui.

El resguard del títol és vàlid a tots els efectes mentre no s’hagi expedit el títol original i sempre ha d’estar en possessió de l’interessat, és a dir que quan el demanin cal lliurar sempre una fotocòpia i sobretot tenir cura de no perdre’l.