Projecte educatiu de centre

El Projecte Educatiu de Centre, anomenat col·loquialment PEC, és un document de gestió que enumera i defineix els trets d’identitat del nostre institut, formula els objectius que perseguim amb la nostra acció educativa, i concreta una estructura organitzativa per a portar-los a terme.

L’acció educativa que fem sobre els nostres alumnes l’entenem en la seva forma més àmplia possible, és a dir, des de l’efectuada pròpiament a l’aula pel professor/a passant per la que es deriva dels treballs en els Tallers o Laboratoris, de les sortides pedagògiques, dels viatges d’estudi o colònies, de les estades a les empreses (crèdit FCT o Formació en Centres de Treball) fins les activitats complementàries i/o extraescolars organitzades per l’AMPA o altres institucions.

En definitiva, el nostre PEC dóna resposta a tres preguntes primordials:

  • qui som?
  • què pretenem?
  • com ens organitzem?