ACCÉS AL BATXIBAC PER AL CURS 2021-22

Tota la informació a la pàgina Presentar la sol·licitud als estudis de doble titulació batxillerat i baccalauréat de la pàgina web del Departament d’Educació.

Termini per a presentar la sol·licitud al centre: del 3 al 7 de maig de 2021.

Formulari de sol·licitud

Podeu descarregar-vos el formulari de sol·licitud i presentar-lo al centre en les dates exposades.

Documentació necessària

Per fer la sol·licitud de preinscripció, tothom ha de presentar al centre demanat en primer lloc l’original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna. Els alumnes menors d’edat també han de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
Places ofertades

Per al curs 2021/22 s’ofereixen 10 places per a l’alumnat extern al centre.

Prova de nivell

Per a alumnes externs al centre: dijous 13 de maig de 2021 a les 15:30h (aula de 4 ESO F). Publicació de la llista d’alumnes admesos: 14 de maig de 2021.

Contingut de la prova de nivell
 • Comprensió oral
 • Expressió escrita
  1. Text narratiu en passat.
  2. Text argumentatiu (defensar una opinió).
 • Expressió oral
  1. Presentació personal (3 minuts).
  2. Interacció (5 minuts).
  3. Exposició d’un punt de vista (3 minuts, prèvia preparació de 10 minuts).

Aquells alumnes externs que acreditin el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües no caldrà que realitzin la prova de nivell.