L’institut

OBJECTIUS GLOBALS DE CENTRE

1.- Millorar els resultats educatius.
1.4 Millorar l’assoliment de les CB en l’àmbit matemàtic i en l’àmbit científicotecnològic.
1.8 Participar en el Projecte GEP (Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme), com a projecte de Centre.
1.9 Millorar la competència d’escriptura, en les matèries lingüístiques, per tal d’afavorir l’èxit educatiu.

2.- Millorar la cohesió social i la participació de tota la comunitat educativa.
2.3 Millorar la comunicació entre els membres de la comunitat educativa, en referència als temes de convivència.

3.- Millorar la relació del centre amb l’entorn.
3.3 Potenciar la web del centre com a eina de comunicació.

4.- Millorar l’organització i la coordinació del centre.
4.1 Sistematitzar la revisió de resultats i la proposta de millores de les sortides i activitats de departament.
4.5 Revisar i millorar les infraestructures i la dotació de recursos a determinats espais del centre.
4.6 Sistematitzar els documents de treball del centre.
4.7 Millora de l’espai de la biblioteca per al suport a la lectura i com a espai polivalent.