Pel que fa a l’expedició de certificats i altres documents, s’hauran de sol·licitar amb 48 hores d’antelació com a mínim.

Per sol·licitar-ho per escrit al centre, cal presentar el document adjunt i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport.

Per sol·licitar-ho per via telemàtica, cal lliurar el document adjunt i el DNI, NIE o passaport digitalitzat a l’adreça de correu c5005429@xtec.cat.

No s’emetrà cap document que no hagi estat sol·licitat per alguna de les dues vies descrites o que no compleixi el termini corresponent.

Sol·licitud de documentació