Projecte de lectura

Amb aquest projecte volem potenciar la lectura amb la finalitat de millorar els resultats educatius i la cohesió social del nostre centre.

Compartim la idea que saber llegir, llegir per aprendre i llegir per gust, representa una oportunitat per assolir l’equitat de tot l’alumnat a la qual aspirem.

Afavorim la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’etapa d’ESO i de Batxillerat per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector entre el nostre alumnat, ja que considerem que la competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.