Organigrama

El nostre centre té l’organització següent:

  • Equip directiu: format per direcció, cap d’estudis, coordinació pedagògica i secretaria.
  • Consell de direcció: format per direcció, equip de coordinació i equip d’orientació.
  • Equip de coordinació: format per les coordinacions de cada nivell d’ESO, la coordinació de Batxillerat i la coordinació digital.
  • Departaments: comptem amb 8 departaments: Matemàtiques, Tecnologia, Ciències Experimentals, Ciències Socials, Llengües Catalana i Castellana, Llengües Estrangeres i Clàssiques, Arts i Educació Física i Orientació.
  • Tutories: cada nivell compta amb una tutoria i a 1r d’ESO comptem amb 2 tutors o tutores per grup.
  • Consell escolar: format pels representants de cada sector. El nostre consell escolar està format per 22 representants: 3 membres de la junta directiva entre els quals hi ha  la secretària, amb veu, però sense vot, 8 representants del professorat, 4 representants de l’alumnat, 4 representants de les famílies, un representant de l’AMPA, un representant de l’Ajuntament i un representant del PAS. El Consell Escolar es reuneix prescriptivament una vegada cada trimestre.
  • PAS: format pel personal subaltern del torn de matí i del torn de tarda-vespre; el personal administratiu i el personal d’educació especial.