Recuperació de pendents ESO

RECUPERACIÓ PENDENTS ESO

ATENCIÓ!! Les recuperacions de pendents es faran el dia 25 de gener de 15 a 18h. Per a les matèries que es recuperen amb un dossier: el dossier s’haurà d’entregar a consergeria el mateix dia 25 de Gener. Cliqueu aquí per anar a l’enllaç on es troben els dossiers.

DEPARTAMENT DE SOCIALS-(dossier)

 1. La primera oportunitat és lliurar un dossier a la convocatòria de gener/febrer.
 2. En cas de no recuperar la matèria amb la nota del dossier, caldrà aprovar dos trimestres de la matèria en curs.

DEPARTAMENT DE CASTELLÀ:

 1. Aprovant l’optativa de reforç de pendents
 2. Aprovant dos trimestres del curs actual.

DEPARTAMENT DE CATALÀ

 1. Aprovant l’optativa de reforç de pendents
 2. Si passa a 4t amb la matèria suspesa de cursos anteriors, recupera aprovant un trimestre del curs actual.

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

Anglès

 1. Aprovant el primer trimestre amb un 5
 2. Superant l’optativa de reforç de pendents
 3. Aprovant el curs actual amb un mínim de dues avaluacions.

Francès-(dossier i examen a francès)

En el cas dels alumnes de Francès que han deixat de cursar aquesta matèria, s’hauran de presentar a les convocatòries d’examen. El dia de l’examen hauran de presentar un DOSSIER, fet a mà, amb els apartats DOC LECTURE I TEST À L’ÉCRIT de les 6 unitats, amb les respostes i els enunciats copiats.

 • Per a Francès de 1r o 2n ESO, el llibre de referència és ESSENTIEL 1
 • Per a Francès de 3r ESO, el llibre de referència és ESSENTIEL 2

L’examen consistirà en una part de comprensió i d’expressió escrita, i una altra de gramàtica i vocabulari.

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

 1. Aprovant l’optativa de reforç de pendents
 2. Traient un mínim de 4 de nota final del curs actual
 3. Traient un mínim de 3 de nota final del curs actual es recupera la matèria de 2 cursos anteriors o més.

DEPARTAMENT D’EXPERIMENTALS-(dossier i examen)

 1. Si un/a alumne/a té més d’un nivell pendent, es presentarà a la recuperació del nivell més alt cursat i realitzarà una prova amb preguntes del nivell examinat i dels nivells pendents.
 2. Excepcionalment, al final de curs, els alumnes amb alguna matèria de Ciències de la Naturalesa pendent, la recuperaran si aproven la matèria corresponent al curs actual.

DEPARTAMENT DE VISUAL I PLÀSTICA-(dossier i examen)

Per recuperar Visual i Plàstica de 1r o 3r d’ESO, s’haurà de lliurar un dossier i presentar-se a la convocatòria d’examen al gener o febrer.

DEPARTAMENT DE MÚSICA-( dossier i examen)

Tant a 1r com a 3r d’ESO, caldrà presentar un dossier per recuperar la matèria pendent.

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA-(dossier)

Caldrà presentar un treball teòric i aprovar 2 trimestres del curs actual.

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA-(dossier i examen a 4t.d’ESO)

 1. L’alumnat que tingui suspesa la tecnologia del curs anterior podrà recuperar-la aprovant el curs actual o obtenint-ne un mínim de 4 punts sobre 10.
 2. L’alumnat que tingui suspesa la Tecnologia de 3r i no l’estigui cursant a 4t podrà recuperar-la a la convocatòria de gener/febrer, presentant un dossier i traient a l’examen un mínim de 3 punts sobre 10.

A la nota final s’aplicarà el següent percentatge: dossier 40% / examen 60%, obtenint com a mínim 5 punts sobre 10.

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

L’alumnat de 1r i 3r d’ESO que el curs passat va suspendre Cultura i Valors Ètics, la podran recuperar aprovant una avaluació del curs actual.

TREBALL DE SÍNTESI

 1. L’alumnat que no tingui superat el Treball de Síntesi de 1r i 2n, el podrà recuperar aprovant el TS del curs actual.
 2. L’alumnat que no tingui superat el Treball de Síntesi de 3r el podrà recuperar aprovant el Projecte de Recerca de 4t.