Administració i gestió

CFGS Administració i finances

  • Activitats relacionades amb l’administració privada o pública.
  • Tractament de la informació ja sigui en suport manual o informàtic: en processos d’administració i gestió (com realitzar factures, albarans, rebuts o tasques de gestió de magatzem), registrar operacions comptables, confeccionar declaracions d’hisenda, planificar les finances.
  • Tramitar la documentació de la Seguretat Social.
  • Utilització de programes específics d’administració i gestió.
  • Activitats relacionades amb els processos d’un servei d’auditoria.

Sectors empresarials:

  • Qualsevol empresa pública o privada per la seva àrea d’administrativa.