Equip docent de 1r de Batxillerat

 

1r de Batxillerat
CTH Social
Llengua catalana i literatura Rosa Mendoza
Llengua castellana i literatura Neus Villarrubia
Llengua estrangera: anglès Eva Vergès
Filosofia Jesús Olmo
Ciències per al món contemporani Eusebi Vázquez Montse Guitart
Educació física Isidre Oller
Matemàtiques Esperanza Hernando
Física Elena López
Biologia Montse Guitart
Química Elena López
Tecnologia industrial Juan Manuel Barba
Economia Maria Josep Aleixendri
Economia de l’empresa Maria Josep Aleixendri
Psicologia Jesús Olmo
Sociologia Jesús Olmo
Història del món contemporani Rosa Ruiz
Llatí Balbina Mateo
Grec Balbina Mateo
Literatura universal Eva Mújica
Tutoria Isidre Oller Montse Guitart