Normes i funcionament

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) representen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que fan possible el treball educatiu i la gestió per assolir els objectius del projecte educatiu i de la programació anual.

Aquestes normes tenen el següent marc normatiu:
• Llei 12/2009, del 10 juliol, d’educació – LEC.
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.
• Decret 297/2006, de 4 d’abril, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya, derogat parcialment (art. 4 Títol IV) pel Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.
• Ordre ENS/108/2018, 4 juliol. Ordre d’avaluació.

Les NOFC del nostre centre queden recollides al document següent:  NOFC de l’INS Valerià Pujol i Bosch