SIEI

El SIEI és una dotació extraordinària de professionals a les plantilla de l’institut com a recurs intensiu per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. El SIEI és un recurs per al centre, que se suma als suports universals i addicionals per a la inclusió. dels alumnes a l’aula ordinària. El nombre de places són 10 per a tot l’ESO. Habitualment els alumnes imparteixen les assignatures de català, castellà i matemàtiques a l’aula SIEI. La resta les realitzen a l’aula ordinària. Al SIEI hi treballen i imparteixen les classes 5 professionals, que són tres orientadors educatius, una educadora d’educació  especial, una professora de matemàtiques i una professora de català que també fan suport.