Laboratori Doctors Zaragoza. Protocol per la realització de proves creuades en la transfusió de preparats sanguinis

En el següent protocol s’estudiarà la compatibilitat sanguínia entre una mostra real d’un pacient i un preparat sanguini per una futura transfusió.

Per assolir l’objectiu es farà un estudi dels anticossos irregulars més comuns, el grup de la sang del pacient, la prova creuada entre les dues sangs, la pacient i del preparat d’hematies, així com l’obtenció del grup sèric.

S’utilitzarà la tècnica de la casa comercial BioRad, en el qual es farà un procediment immunològic partint de la base del test de coombs indirecte.

 • Material necessari

Per fer el procediment serà necessari utilitzar aquests materials:

 • Mostra sanguínia.
 • Material per extracció sanguínia, tub hemograma EDTA tri-potàssic, tub bioquímica amb gel separador.
 • Reactius Anti-A, Anti-B, Anti-D (Rh).
 • Reactius Ac irregulars Dia cell I, II, III casa
 • Pipeta automàtica de com a mínim 100μL regulable.
 • Pous per grup sanguini.
 • Bossa de preparat hematològic per transfusió(concentrat d’hematies).
 • Preparació per diluir de BioRad.
 • Incubadora
 • Centrifugadora
 • Plaques per coombs indirecte
 • Reactiu DiaCell ABO A1, B casa
 • Tubs de pre-dilució.
 • Procediment

S’obtindrà la mostra sanguínia mitjançant punció venosa extraient dos tubs de sang, un d’hemograma amb el anticoagulant EDTA tri-potàssic i un altre de bioquímica sense anticoagulant i amb gel separador. Un cop extreta la mostra s’etiquetaran i identificaran correctament les mostres per evitar confusions.

En primer lloc, amb el tub EDTA tri-potàssic que contindrà sang total farem el grup del pacient, per duu a terme el procediment es possaran 50μL de sang total en 3 pous per grup sanguini, s’afegeixen 50μL del reactiu Anti-A al primer pou, 50μL del reactiu Anti-B al segon pou i per últim 50μL de reactiu Anti-D (Rh) al tercer pou. Es barreja i es fa una lectura del resultat per aglutinació instantània.

Es centrifuga el tub de bioquímica de la mostra per obtenir sèrum.

Un cop es coneix el grup del pacient, es procedeix a preparar les proves creuades, el grup sèric i l’estudi dels Ac irregulars.

En segon lloc i començant per les proves creuades, s’escollirà un concentrat d’hematies del grup del pacient, es tallarà una cua de la bossa i es trauran 100μL de sang. Es farà una pre-dilució en un tub amb 10μL de sang de la bossa amb 500μL del líquid de dilució barrejant-lo correctament.

En una placa de coombs indirecte es dipositaran 50 μL de la dissolució esmentada abans amb 25 μL de sèrum de la mostra del pacient.

Tot seguit, es realitza el grup sèric dipositant en dos pous de la placa de coombs indirecte 50 μL del reactiu Dia Cell ABO A1 i B respectivament, al primer pou es posarà el reactiu A1 i al segon el reactiu B, correctament identificats i s’afegiràn 50 μL del sèrum del pacient a cada pou.

Per últim, es realitzarà l’estudi dels anticossos irregulars del pacient, per fer aquest procediment s’utilitzarà una placa de coombs indirecte, s’identificarà la placa amb la informació del pacient i la prova, es dipositen en tres pous diferents 50 μL de cada reactiu I,II,III. Al primer pou reactiu I, al segon pou reactiu II i al tercer pou reactiu III. Tot seguit s’afegiran a cada pou 25 μL de sèrum del pacient.

Tot junt s’incubarà 15 minuts a 37ºC, a excepció de la placa del grup sèric que no es necessari,  i es centrifugarà a 900rpm durant 10 minuts. Es fa lectura dels resultats.

 • Resultats

 Grup i Rh: Aquesta tècnica dona resultats per aglutinació instantània, s’ha de ver una aglutinació clara en el pou on es produeix la reacció.

Reactiu

Grup

Anti A Anti B Anti D (Rh)
A+ Aglutina No Aglutina
A-

 

Aglutina No No
B+ No Aglutina Aglutina
B-

 

No Aglutina No
AB+ Aglutina Aglutina Aglutina
AB- Aglutina Aglutina No
0+ No No Aglutina
0- No No No

Prova Creuada: Per llegir els resultats es mirarà a contrallum la placa de test de coombs indirecte.

Si hi ha reacció es veurà un tel d’hematies que no precipita à Resultat positiu.

Si no hi ha reacció el pou es veurà amb un precipitat de hematies sòlid à Resultat negatiu.

Grup sèric: Per valorar el grup sèric es miraran a contrallum els pous de la placa de coombs indirecte seguint el criteri següent:

  A B 0
A1 Precipita Aglutina Aglutina
B Aglutina Precipita Aglutina

Ac irregulars: es farà una lectura de la placa a contrallum, si el pacient conté anticossos irregulars a la sang es veurà una aglutinació clara al pou serà un resultat positiu si la persona no conté cap anticòs irregular haurà una precipitació sòlida dels hematies del reactiu al final del pou per tant es donarà el resultat com negatiu.

Seguirà el mateix patró que les proves creuades.