Determinació dels fosfats d’una beguda de Coca-Cola

En l’assignatura de Química Analítica del cicle superior de Química Ambiental tenim l’oportunitat de fer pràctiques al laboratori. D’entre les 13 pràctiques realitzades durant el curs 2017-2018, vam fer una que em va semblar molt interessant, en la qual vam determinar la quantitat de fosfats que contenia una beguda de Coca-cola.

Aquesta pràctica es basa en una colorimetria en la què es pot determinar la quantitat de fosfats d’una mostra d’aquesta beguda refrescant. És una pràctica que cal realitzar amb molta cura a l’hora ja que la sensibilitat de la recta de calibratge és molt important per tal que la concentració de fosfats de la beguda de Coca-cola sigui coherent amb la concentració real.

En primer lloc, vam fer un arbre de dilucions a partir d’un patró de 250 ppm de fosfats. En les dues dilucions intermèdies no vam afegir reactiu cromogènic. Per tant, vam enrasar directament amb aigua destil·lada. En canvi, en les quatre dilucions final, vam afegir 15mL de reactiu cromogènic per cada 200mL de volum final abans d’enrasar el matràs. Així, vam obtenir quatre dilucions de 5, 12.5, 25 i 37.5 ppm de fosfats. També vam fer un blanc de patró, en el qual vam utilitzar aigua destil·lada en lloc del patró de 250ppm.

En segon lloc, vam realitzar les dilucions de la mostra de Coca-cola. Prèviament, però, vam eliminar el CO2 ja que podia causar un error al pipetejar. Així, vam preparar dues dilucions de la mostra (2/100 i 5/100) i vam haver de preparar un BLANC DE MOSTRA, ja que la mostra inicial presentava color propi i podia generar una interferència positiva en el resultat final. A les dilucions de la mostra vam afegir reactiu cromogènic abans d’enrasar però en el blanc de mostra no.

En tercer lloc, vam realitzar la recta de calibratge fent un espectre d’absorció a partir de la dilució més concentrada, per tal d’escollir la longitud d’ona de màxima absorbància i que la recta de calibratge fos el més sensible possible. Després, vam ajustar al cero d’absorbància amb el blanc de patró i vam anar afegint a la cubeta els patrons des del més diluït al més concentrat. Entre les dilucions vam netejar la cubeta ambientant-la tres cops amb la dilució a mesurar.

Per últim, vam mesurar l’absorbància de les dilucions de la mostra i dels blanc de mostra. Restant l’absorbància dels blanc de mostra a la dilució de la mostra corresponent, vam poder obtenir l’absorbància NETA de cada dilució i així la concentració REAL de fosfats de la mostra.