Plurilingüisme

El català és llengua vehicular i d’aprenentatge. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

El sistema educatiu de Catalunya ha de garantir un ple domini de les dues llengües oficials (llengua catalana i llengua castellana) i el coneixement d’una llengua estrangera (anglès). És un dels nostres objectius formar parlants plurilingües.

La nostra tasca es basa en:

  • Acollida a l’alumnat nouvingut.
  • Respecte per la diversitat lingüística.
  • Treball de la competència comunicativa des de totes les àrees.
  • Coordinació de l’equip docent per compartir continguts, metodologia, avaluació… en el tractament de les tres llengües.
  • Ensenyament-aprenentatge de la primera llengua estrangera des de P3.
  • Coneixement del medi en anglès a cicle superior (1 hora setmanal).
  • Participació en concursos: Microrelats de terror organitzat per la biblioteca de l’institut Cristòfol Despuig, Lectura en veu alta, Jocs Florals Escolars de Catalunya.