Com fer la preinscripció

Per a més informació:  preinscripcio.gencat.cat

https://agora.xtec.cat/escolapablopicasso/

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA I DOCUMENTACIÓ

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar el resguard de la sol·licitud telemàtica degudament signat i la documentació necessària (escanejada o fotografiada clarament).

Si es produeix cap dubte sobre la veracitat de la documentació enviada, es requerirà la presentació de la documentació original i/o documentació alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades, a l’empara de la normativa d’admissió. En cas de dubte o conflicte, dirigirem al president de les Comissions de Garanties d’Admissió com a garantia del procés d’admissió.

    Com s’ha de fer la preinscripció escolar en línia? (vídeo)

    Com digitalitzar documents per als tràmits en línia (vídeo)

Documentació necessària: 

Llibre de família. Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el/la sol·licitant és estranger/a, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si l’adreça actual no coincideix amb l’adreça del DNI, cal certificat o volant municipal de convivència (padró). En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI ja renovat amb l’adreça correcta.
 • DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Targeta Sanitària Individual (TSI) del nen o la nena.
 • Carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no disposin del carnet de vacunacions, hauran de presentar un certificat mèdic oficial, formalitzat degudament on figurin les dosis vacunats rebudes amb les dates corresponents. 
 • Si l’alumne/a es troba escolaritzat en un altre centre en el moment de fer la preinscripció, cal aportar: paper del centre de procedència expressant que coneixen la voluntat de baixa de l’alumne/a pel proper curs i el número identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC). 
 • Per a la matrícula caldrà portar 4 fotografies mida carnet del nen o nena.

BAREMS ESTABLERTS PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

 1. a) CRITERIS GENERALS
 • Germans/es de l’alumne/a escolaritzats al centre o pares o tutors legals que  treballen a l’escola (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció), amb una activitat continuada, amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

     Barem: 40 punts

     Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

 • Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

     Barem:

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

   Documentació:

 • DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 • Renda garantida de ciutadania en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció
 • Document acreditatiu de ser beneficiari de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

    Barem: 10 punts

    Documentació: certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 • Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

    Barem: 10 punts

    Documentació:

 • Certificat de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) CRITERIS COMPLEMENTARIS

 • L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental:

Barem: 15 punts

Documentació: carnet de família nombrosa o monoparental vigent.