Salut

Medicaments

L’administració de medicaments és responsabilitat de les famílies i us preguem que feu coincidir les tomes fora de l’horari escolar.

Només en aquells casos estrictament necessaris s’administrarà la medicació seguint aquest procediment: (DOGC:RESOLUCIÓ D’1 DE JULIOL DE 2005)

“Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar un escrit on es demani, al director o directora del centre educatiu, l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat, i se n’autoritzi l’administració als docents del centre”.

RECORDEM: EN CAP CAS L’ALUMNE PODRÀ TENIR POSSESSIÓ DEL MEDICAMENT.


Paracetamol

 Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya, pertractar la febre sempre que sigui igual o superior a 38ºC, mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.

Per poder administrar-lo, cal tenir l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals, sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu i/o en horari de menjador.Aquesta autorització s’entregarà a les reunions d’inici de curs.


Sanitat

  • L’Ajuntament de Barberà del Vallès fa una oferta de salut escolar. Com anys anteriors, de manera gratuïta. Es farà:
  • el Programa de prevenció i control de la càries dental dels escolars de Catalunya i
  • a 6è,la vacuna de l’hepatitis B, la varicel·la, l’antimeninocòccia C conjugada i en el cas de les nenes, a més la del papil·loma, que es farà a l’escola.

Rebreu informació puntualment.

  • Cal notificar immediatament qualsevol problema de tipus mèdic de l’alumnat (malalties infecto-contagioses, al·lèrgies…).
  • Per raons alimentàries i d’higiene no és permès portar llaminadures a l’escola.
  • Insistim en la necessitat que les famílies reviseu periòdicament la higiene dels cabells dels vostres fills/es, per evitar possibles brots de polls i la seva propagació (quan el nen/a en tingui s’haurà de quedar a casa fins que s’acabi el tractament).