PEC

(en revisió/elaboració)

TRETS D’IDENTITAT

La missió

La nostra missió i objectiu principal com a escola catalana, laica, aconfessional, coeducadora que defensa els valors democràtics, és desenvolupar al màxim les diferents capacitats dels nostres infants de forma integral perquè arribin a ser ciutadans i ciutadanes competents, tant a nivell intel·lectual com emocional, que siguin responsables, crítics, autònoms i respectuosos amb el medi que els envolta.

El motiu de les nostres actuacions, dins un marc de temps lectiu com extraescolar, és aconseguir l’èxit en l’educació dels nostres infants i valorem molt que el seu pas per l’escola sigui el més agradable possible (que siguin feliços), que aprenguin a acceptar-se tal i com són cadascú d’ells, a conèixer la diversitat i saber conviure i relacionar-se.

La visió

L’escola ja porta una motxilla de projectes i fites realitzades, a curt o llarg termini, unes més aconseguides que d’altres, renovades, discutides, planificades de diferents maneres…, però el nostre centre pretén en tot moment ser un centre educatiu públic:

  • De qualitat. Reflexionant sempre sobre la manera de com millorar els resultats educatius.
  • Inclusiu. Potenciant un ambient acollidor, afectiu i solidari on tothom sigui inclòs i atès tenint en compte les seves necessitats educatives, les capacitats d’aprenentatge i el seu benestar emocional.
  • Compensador. Fomentant la pluralitat d’estratègies d’aprenentatge adaptades a la diversitat de l’alumnat i les seves necessitats, equilibrant les desigualtats entre els infants i les famílies.
  • Obert a la innovació. Amb visió de futur. Utilitzant les TAC en els diferents nivells, per millorar el rendiment acadèmic.

La societat de futur que volem construir és aquella que sigui: formada, cohesionada, emprenedora i solidària,  autònoma i responsable. 

Els valors

L’escola estimula i potencia un conjunt de valors presents en tota la comunitat educativa i que són propis d’una societat democràtica i plural:

El respecte, la responsabilitat, la participació (saber escoltar, reflexionar i comunicar-se coherentment), l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats, la solidaritat, la cooperació i l’actitud de compartir, l’esforç personal i de grup, l’empatia… i el desig de millorar el món que ens envolta.

Es porten a terme a través del treball que es realitza en:

  • Atenció a la diversitat (com a resposta a les diferents necessitats de cadascun dels nostres alumnes).
  • La comunicació (oral, escrita, artística, digital…).
  • La tutoria individualitzada o grupal.
  • Treball de les emocions i autoconeixement.