Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.

El formen els i les representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, mestres, famílies, personal d’administració i serveis, representants de l’administració local i altres persones que el mateix consell consideri necessàries. Les mares i els pares dels alumnes matriculats en un centre educatiu, per mitjà dels representants escollits en les eleccions, formen part del consell escolar del centre.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els i les representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

Adreceu-vos a la direcció de l’escola o a l’AMPA per a informar-vos sobre el funcionament del nostre consell escolar, els i les vostres representants i com participar-hi.

Normativa de referència:
Per a més informació: http://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/consells-escolars-centres/