DEURES D’ESTIU 2018 – 6è NIVELL

És important que durant l’estiu els vostres fills/es no perdin l’hàbit d’estudi i treball i reforcin aquelles àrees en les que tenen més dificultats.

Cal que treballin de manera sistemàtica i durant una estona diària, per poder inocorporar-se als aprenentatges del curs vinent en millors condicions.

Els alumnes que tenen alguna competència no assolida, hauran de lliurar les activitats realitzades al seu tutor/a de l’institut el primer dia del curs. Aquestes activitats es tindran en compte en l’avaluació inicial i en les posteriors actuacions de reforç.

A continuació us detallem els deures extrets de: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/orientacions/activitatsestiu/

 

Presentació i planificació:

 

portada_estiu

presentacio_estiu

horari_estiu

planificacio_estiu

 

Proposta d’activitats amb qüestionari d’autoavaluació:

activitats_llengua_estiu

activitats_matematiques_estiu

 

Proposta de recursos per a la pràctica i exercitació

llengua_alumnes_estiu

mates_alumnes_estiu

Autoavaluació

autoavaluacio_estiu