1.4 Hàbits d’autonomia a l’etapa d’Educació Infantil